O NAS

Właściciel firmy ACTANET jest absolwent Wydziału Nauk Społecznych na kierunku historia ze specjalizacją archiwistyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W naszych pracach główny nacisk kładziemy na informacje prawnie chronione ( np. dane osobowe ) oraz dzięki szkoleniom na jeden z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa- świadomość ludzką.
Posiadamy certyfikat wydany przez ABW, potwierdzający uprawnienia do pracy z dokumentacją zawierającą informacje niejawne na poziomie zastrzeżonym.
W swojej działalności zapewniamy całkowitą poufność i gwarancję bezpieczeństwa opracowywanych dokumentów.

OBSŁUGA IDO

Co zyskujesz powierzając funkcję IDO Actanet?

Przede wszystkim pewność, że przetwarzane przez Ciebie dane osobowe są bezpieczne w profesjonalnych i doświadczonych rękach, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej za naruszenia ochrony danych osobowych. W praktyce oznacza to wsparcie zarówno prawne jak i informatyczne, które obejmuje :

 • informowanie administratora oraz pracowników o  obowiązkach związanych  z ochroną  danych  osobowych  (o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie),
 • monitorowanie  procesów  przetwarzania  danych  osobowych zachodzących w przedszkolu,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzanie audytów,
 • ciągłe monitorowanie operacji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
 • dokonywanie  oceny  skutków  (analiza  ryzyka)  na  planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • współpraca z organem nadzorczym (chodzi o Prezesa UODO),
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach z przetwarzaniem danych osobowych w placówce

 

SZKOLENIA

Bezpieczeństwo danych osobowych np. pracowników, pacjentów bądź studentów bardzo często zależy od osób, które te dane przetwarzają.

Jedną z lepszych form dbania o świadomość osób przetwarzających dane osobowe są szkolenia z tego tematu.

Nasze szkolenia są prowadzone w formie praktycznych zajęć poprzedzonych wykładami teoretycznymi, co jest sprawdzoną, najlepszą metodą przekazywania wiedzy.

Między innymi:

 • Wiedzę na temat zawartości i praktycznego wykorzystania:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L Nr 119, str. 1) - art. 37.?
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 • Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych,
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji.
 • Większy poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Umiejętności praktyczne zabezpieczenia danych osobowych.
 • Większą świadomość osób, które przetwarzają dane osobowe
 • Wiedzę na temat przepisów prawa polskiego związanego z ochroną danych innych niż ustawa o ochronie danych osobowych.

 

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI

Dlaczego prawidłowa dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych jest tak ważna dla firmy?

Brak dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych lub jej nieaktualność to najczęstsze uchybienia, które wykazuje audyt. Wyeliminowanie tego uchybienia jest podstawą przyjęcia legalności przetwarzania danych oraz ograniczenia odpowiedzialności administratora danych.

Jak wygląda przygotowana przez nas dokumentacja ?

Pełna dokumentacja obejmuje :

 • politykę bezpieczeństwa danych osobowych;
 • instrukcje zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe;
 • projekty umów powierzania danych;
 • wzory upoważnień do przetwarzania danych;
 • wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • wzory oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami;
 • klauzule wymagane przy zbieraniu danych osobowych;
 • na życzenie klienta przygotowujemy również inne konieczne procedury wynikające ze specyfiki działalności administratora danych.

 

 

RODO

Najważniejsze zmiany prawne wchodzące w życie od maja 2018r.
Zmiany wprowadzone przez Unię Europejską dotyczą przede wszystkim ochrony danych osobowych przez instytucje posiadające szczegółowe informacje na temat konkretnych osób. Od maja 2018r Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wprowadza następujące zmiany:
• dane osobowe mają być domyślnie chronione przez osoby je pozyskujące (bez starania się o to przez osoby, których te dane dotyczą),
• odpowiedzialność za bezprawne przetwarzanie danych zostanie przeniesiona na osoby zarządzające danymi osobowymi,
• zostaną zwiększone kary za niezgodne z prawem wykorzystanie danych osobowych (aż do 20 mln euro lub 4% globalnego rocznego obrotu),
• administratorzy danych osobowych będą zobowiązani do zapewnienia działań zabezpieczających poufne informacje o konkretnych osobach,
• rejestry danych osobowych staną się obowiązkowe,
• w życie wejdzie nowe prawo do bycia zapomnianym – każda osoba może żądać usunięcia wszelkich informacji na jej temat z rejestrów, gdy dane te nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, by nie były przetwarzane w sposób zgodny z prawem itd.
• zacznie obowiązywać nowe prawo do przenoszenia danych i ograniczenia profilowania,
• wszystkie komunikaty związane z ochroną danych osobowych mają być sformułowane przez administratora tych danych w sposób prosty i zrozumiały,
• administrator bezpieczeństwa informacji zostanie zastąpiony przez inspektora ochrony danych – dla kilku instytucji (np. przedszkoli) będzie można powołać jednego inspektora ochrony danych, którego głównym zadaniem jest informowanie podmiotów przetwarzających dane osobowe o ich obowiązkach a także współpraca z organem nadzorczym ( w Polsce jest to GIODO – Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych).

Współpraca długoterminowa.

Służymy radą i pomocą w zakresie poprawnego działania wdrożonego systemu ochrony danych osobowych, a także jego dostosowania do zachodzących zmian w organizacji. Prowadzimy analizę zaistniałych przypadków oraz podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa. Pomagamy pracownikom Klienta samodzielnie rozwiązywać problemy oraz efektywnie wykorzystywać wdrożone zabezpieczenia. 

KONTAKT

Chętnie odpowiemy Państwu na wszelkie pytania, dotyczące naszej działalności.
adres: ACTANET Marcin Gruszka
ul. Chopina 29/3 41-600 Świętochłowice
telefon: 785465194
e-mail: kontakt@actanet.pl