ACTANET Marcin Gruszka
Chopina 29/3
41-600 Świętochłowicee
Tel. 785 465 194
e-mail: kontakt@actanet.pl
Usługi

• Kompleksowe usługi genealogiczne

Obejmują przeprowadzone profesjonalne badania w archiwach państwowych, diecezjalnych, archiwach zborów oraz cerkwi, bibliotekach, muzeach oraz urzędach stanu cywilnego. Wiążą się one nierozerwalnie z wizytami w miejscach urodzenia i życia przodków. Na podstawie zebranych materiałów źródłowych oferujemy wykonanie:

– wywód przodków (tablica ascendentów),

– drzewo genealogiczne (tablica descendentów),

– tablicę genealogiczną (tablica pokrewieństwa),

– etymologię nazwiska,

– pochodzenie rodziny,

– ewentualny wywód szlachectwa oraz opis herbu,

– historię rodziny do której dołączamy: uzyskaną w czasie badań dokumentację fotograficzną materiałów archiwalnych i miejsc nierozerwalnie związanych z losami rodu, kserokopie dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.

• Poszukiwanie przodka

Poszukiwania informacji na temat konkretnego przodka wiążą się nie tylko z pracą na materiałach archiwalnych, ale przede wszystkim z wyjazdami w miejsca urodzenia, życia, pracy oraz w miejsca spoczynku. Cała zgromadzoną dokumentację w postaci cyfrowej oraz papierowej przekażemy Państwu po zakończeniu badań.

• Pochodzenie nazwiska

Oferujemy Państwu możliwość pełnego opracowania etymologii nazwisk występujących w waszej rodzinie, jak również wyjaśnienie znaczenia imion i miejscowości, z których wywodzili się Państwa przodkowie.

• Pochodzenie rodziny

Analiza pochodzenia rodziny wiąże się ściśle z historią społeczną – spośród trzech najważniejszych grup: szlachty, mieszczaństwa i chłopstwa, najstarsza dokumentacja związana jest z rodami szlacheckimi. Z kolei dokumentacja związana z dziejami rodzin chłopskich jest stosunkowo nowa, zwykle sięga XIX wieku. Historię pochodzenia rodziny przedstawimy na tle charakterystyki grupy społecznej, z której się wywodzili.

• Drzewo genealogiczne

Jest to ostateczny rezultat prowadzonych badań. Jego stworzenie wymaga kompletne bazy informacyjnej o poszczególnych członkach rodziny. Istnieją dwa sposoby przedstawienia powiązań rodzinnych. W przypadku tablicy descendentów prowadzi się wywód bezpośrednich potomków konkretnej osoby (z reguły zamyka się on w obrębie jednego nazwiska). Prezentując tablicę ascendentów prowadzi się wywód wszystkich bezpośrednich przodków ze strony ojca i ze strony matki.

• Historia rodziny

Jest to właściwie monografia zawierająca wszystkie informacje zdobyte w trakcie badań i poszukiwań. Studium Państwa rodziny oprócz standardowego rysu historycznego zawierającego dzieje rodziny i historie miejsc z nią związanych, obejmuje również wszelkiego rodzaju zdjęcia, mapy oraz zestawienia tabelaryczne. Wszystko to przedstawimy w formie tradycyjnego dokumentu oraz prezentacji multimedialnej.

Wycena dostosowana jest do indywidualnych oczekiwań klienta. Jednak w całym procesie należy liczyć się z następującymi kosztami:

- koszty kwerendy genealogiczne w Archiwach Państwowych (opłaty pobiera Archiwum),

- koszty opłat za wykonanie kserokopii lub zdjęcia w Archiwach,

- koszty przejazdów, wyżywienia i zakwaterowań przy kwerendach wyjazdowych,

- koszty transkrypcji i translacji dokumentów łacina, język niemiecki,

- koszty dostępu do internetu, koszty połączeń telefonicznych konieczność umawiania się na wizyty, sprawdzanie dostępnoąci źródeł itp.,

- przepisanie informacji i wydruk,

- godziny na rozpoznanie tekstów, dopasowywanie osób, weryfikację danych, uwzględnianie zmian pisowni na przestrzeni wieków itd.